2016/2017

Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.

Projekt ”Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020 – ZIT Gorzów Wielkopolski, w ramach Osi priorytetowa 8.Nowoczesna Edukacja, Poddziałanie 8.2.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych.
Lider projektu: Miasto Gorzów Wlkp.,
Obszar wsparcia: Miejski Obszar Funkcjonalny: Gorzów Wlkp. i cztery ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok,
Partnerzy projektu:
cztery gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok
Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża,
Stowarzyszenie Edukacyjne,
Stowarzyszenie Edukacyjne „RAZEM”,
Stowarzyszenie Przyjaciół Kształcenia i Wychowania Młodzieży
Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska.
Czas trwania projektu: 1.09.2016 r. – 31.10.2017 r.
Całkowita wartość projektu: 7 488 609,50 zł
środki przeznaczone na wsparcie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przygotowujących do matury
z obszaru objętego projektem (tj.75 szkół w tym 49 publicznych w Gorzowie Wlkp., 20 publicznych w gminach partnerskich, 6 niepublicznych w Gorzowie), 7659 uczniów (w tym 6293 z publicznych szkół gorzowskich) i 292 nauczycieli (ok. 50% ze szkół miejskich).
Lider i partnerzy wnoszą 5% wkład niepieniężny udostępniając sale lekcyjne do zajęć projektowych.
Realizacja projektu:
I etap – doposażenie pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych
Sześć placówek wzbogaci się w nowoczesne pracownie komputerowe (TIK), wyposażone m.in. w przenośne komputery, projektor, mikroskop z kamerą, ekran i tablicę multimedialną. Pozostałe szkoły otrzymają środki dydaktyczne jako wyposażenie pracowni i pomoce
do zajęć z języków obcych i matematyczno-
przyrodniczych, prowadzonych metodami z aktywnym uczestniczeniem uczniów. Nie zapomina się również o specjalnych pomocach
dla uczniów zarówno bardzo zdolnych jak i mających określone problemy edukacyjne i zdrowotne.
II etap – obejmuje działania w trzech obszarach:
1) kształtowania kompetencji kluczowych i postaw dla rynku pracy,
2) indywidualizacji pracy z uczniem,
3) kształtowania kompetencji cyfrowych i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Będą one prowadzone równolegle, a w działaniach wezmą udział uczniowie i nauczyciele.
Pierwszy obszar – obejmuje zajęcia dla uczniów pozwalające podnieść kompetencje w zakresie znajomości języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz kształtować postawy pożądane na rynku pracy takich jak: innowacyjność, kreatywność, twórcze i logiczne myślenie, przedsiębiorczość. Dzięki zastosowaniu metody e-learningu w niektórych zajęciach razem z dzieckiem będzie mógł uczestniczyć jego rodzic.
Zajęcia językowe będą prowadzone w formie ćwiczeń i konwersacji, e-learningu oraz total immersion (całkowitego zanurzenia) podczas wyjazdów szkoleniowych.
Polubić matematykę i przedmioty przyrodnicze oraz wyrównać zaległości będzie łatwiej, gdyż pracownie do zajęć będą dobrze
i nowocześnie wyposażone np. tablice interaktywne, sprzęt laboratoryjny, oprogramowanie dydaktyczne, pozwalające również eksperymentować, a nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie używania tych pomocy i stosowania metod pracy zwiększających efektywność kształcenia, np. nauczania wizualnego. Ponadto kadra pedagogiczna szkół może nauczyć się skuteczniej motywować uczniów, być dla nich indywidualnym przewodnikiem-tutorem, zdobyć międzynarodowy certyfikat psychoedukacji i coachingu.
Zajęcia szkolne będą się przeplatać z wyjazdami edukacyjnymi np. do ośrodków akademickich, laboratoriów firmowych, stacji dydaktycznych w celu odbycia warsztatów opartych na eksperymencie.
Drugi obszar realizacji projektu z udziałem uczniów i nauczycieli dotyczy indywidualizacji pracy z uczniem. Nauczyciele będą trenować umiejętność zastępowania agresji co jest niezmiernie ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa we współczesnej szkole.
Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się są skierowane zajęcia wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz szeroki wachlarz zajęć o charakterze socjoterapeutyczno-ruchowym, psychoedukacyjnym, logopedycznym. Do zajęć gimnastycznych uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zostaną skierowani na podstawie badań przesiewowych z użyciem urządzenia Sensor Hipokratesa pozwalającego na opracowanie wskazówek i indywidualny dobór ćwiczeń jak i na ocenę skuteczności terapii.
Z kolei dla o sprecyzowanych zainteresowaniach została przygotowana oferta zajęć rozwijających te uzdolnienia poprzez udział w kołach naukowych, wyjazdowych warsztatach na wyższych uczelniach oraz obozach naukowych organizowanych w ferie zimowe i letnie.
Trzeci obszar działań dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli a w szczególności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w edukacji.
Zainteresowani uczniowie począwszy od najmłodszych będą mogli się uczyć programowania np. w języku Scratch, wziąć udział w kursie LOGO robotyki i zaprzyjaźnić się z latającymi dronami, nauczyć się grafiki komputerowej, tworzenia filmów i albumów.
Tajniki programowania będą mogli zgłębić również nauczyciele, którzy poznają też szerokie możliwości stosowania TIK w dydaktyce.
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, szkoły otrzymają kody dostępu do mobilnej platformy edukacyjnej, które udostępnią swoim uczniom, nauczycielom i rodzicom, aby mogli z pomocą materiałów tam zamieszczonych dowiedzieć się na czym polegają zagrożenia ze strony cyberprzestrzeni i jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przed cyberprzemocą.

regulamin_projektu.pdf

Słownik_glównych_pojęć.pdf

prezentacja_projektu_8.2.2.pdf

plakat_8.2.2.pdf

zal_1_dane_osobowe.doc.pdf

zal2_formularz_zgłoszeniowy.pdf

zal_3_rezygnacja.doc.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie jest realizowany projekt pt: „Lepszy start w nowe jutro"  w aspekcie indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację  procesu kształcenia dzieci z klas I-III, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i ich możliwości psychofizycznych.

W ramach działań wynikających z projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy oraz zajęcia psychoedukacyjne i socjoterapeutyczne.

Ponadto szkoła zostanie doposażona w sprzęt edukacyjny i materiały dydaktyczne, wspomagające proces kształcenia oraz rozwijające zainteresowania uczniów. /A.Szczerba/ 

Do pobrania: REGULAMIN REKRUTACJI    I    UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM ”LEPSZY START W NOWE JUTRO”

 

 

2009/2010

Program "ORTOGRAFFITI"

Program "ORTOGRAFFITI"

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła została zakwalifikowana do  udziału w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym "ORTOGRAFFITI". Jego organizatorem jest Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Program uzyskał rekomendację oraz pełne wsparcie Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI to jedyny kompleksowy system pomocy uczniom z dysleksją lub mającym trudności w nauce ortografii.\

ORTOGRAFFITI to trzy serie zeszytów ćwiczeń adresowanych do dzieci w wieku 10-13 lat, a także gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. W klasach IV- VI w cyklu trzyletnim dziecko objęte jest pełnym programem terapii, który został opracowany przez specjalistów, co daje pewność, że praca będzie się odbywała na właściwie dobranym materiale ćwiczeniowym. W gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej terapia może być z powodzeniem kontynuowana.

Dziecko pracujące na podstawie Programu ORTOGRAFFITI:

 • usprawnia funkcje poznawcze uczestniczące w nauce czytania i pisania, a także pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie;
 • osiąga postępy w pisaniu w zakresie poprawności ortograficznej oraz poziomu graficznego pisma;
 • opanowuje umiejętność płynnego czytania, a zwłaszcza technikę czytania i rozumienie czytanego tekstu, poszerza zakres słownictwa i wiadomości;
 • rozwija sprawność językową w zakresie form wypowiedzi pisemnej i ustnej;
 • osiąga lepsze wyniki w nauce, a jego motywacja do pracy wzrasta.

Źródło: www.ortograffiti.pl


Zajęcia ORTOGRAFFITI w szkole

W cotygodniowych, 90-minutowych zajęciach opartych na Programie uczestniczy 11 uczniów z klas IV-VI . Każdy uczeń posiada zeszyty ćwiczeń z serii Ortograffiti . Zeszyty z serii ORTOGRAFFITI prezentują kolejno zasady pisowni języka polskiego (u-ó ;ż- rz; h-ch; Miks). Zawierają następujące elementy: prezentacje zasad, kolorowe ćwiczenia stymulujące określone funkcje, odpowiedzi do ćwiczeń . Materiał podzielony jest na bloki, połączony tematycznie, przeważnie zabawny. W całość wplecione są ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia do słuchania, kolorowania. Uczniowie ćwiczą więc nie tylko ortografię, ale też pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, funkcje wzrokowe i słuchowe. Aby podnieść poziom graficzny pisma i wdrożyć nawyk autokorekty, używamy ołówka, który można łatwo wymazać i dany wyraz czy zdanie zapisać poprawnie. Ćwiczymy także technikę czytania, rozumienie czytanej treści, pracujemy nad czujnością i wrażliwością ortograficzną oraz utrwaleniem zasad ortograficznych (znajomość i stosowanie). Jednak praca nie może kończyć się na zajęciach grupowych  w  szkole. W domu uczniowie powinni również pracować samodzielnie.galeria8

 

Uwaga Rodzice!

Gwarancją na powodzenie terapii, oprócz pracy grupowej, jest systematyczna praca w domu.
Uczniowie, którzy pracują w oparciu o serię zeszytów, są z tego bardzo zadowoleni. Różnorodność ćwiczeń sprawia, że nie nudzą się na zajęciach i mogą pracować w odpowiednim dla siebie tempie. Chętnie też pracują w domu.

Korzyści z programu ORTOGRAFFITI:

 • Jest to PROGRAM EDUKACYJNY tzn. rozwija  wszystkie  umiejętności  szkolne:
  • czytanie,
  • pisanie,
  • liczenie (nowe matematyczne ćwiczenia Ortograffiti),
 • Jest to PROGRAM TERAPEUTYCZNY, tzn. stymuluje  wszystkie  funkcje  poznawcze:
  • wzrokowo-przestrzenne,
  • słuchowo-językowe,
  • motoryczne,
 • Dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu zasad pisowni języka polskiego.
 • Zapewnia stymulację, rozwój i usprawnianie procesów percepcyjno-motorycznych, pamięci, logicznego myślenia, koncentrację uwagi, wzbogaca zakres słownictwa i wiadomości.
 • Umożliwia odniesienie sukcesu w pokonywaniu trudności, przez co pozwala nabywać pozytywne doświadczenia, zmieniając motywację do nauki, jednocześnie podwyższając samoocenę ucznia.


Koordynator Programu Ortograffiti w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubczynie – mgr Małgorzata Sowa

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie:
http://www.ortograffiti.pl/  oraz http://www.lub.szkolaprzyjazna.pl/szkoly

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła  Podstawowa im. Jana  Pawła II w Lubczynie  od    czerwca 2007 r. do marca 2008r. uczestniczyła w projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Sulechowie. Projekt, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa, realizowany był w ramach działania 2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój  Zasobów Ludzkich.

 

W ramach projektu  RAZEM  W   LEPSZE  JUTRO zwiększyliśmy dostęp uczniów do różnych form zajęć, urozmaiciliśmy ich przebieg, zwiększyliśmy dostęp do dóbr kultury, objęliśmy działaniami jak największą ilość dzieci, aby wyeliminować bierność, aktywizować je do czynnego poszukiwania środków do dalszej działalności, żeby pokazać, że działania przynoszą konkretne efekty dla szkoły i dla nich samych, zmniejszaliśmy zagrożenie patologią poprzez zagospodarowanie wolnego czasu i czynne jego wykorzystanie.

Aby osiągnąć powyższe cele, w szkole uruchomiono dodatkowe zajęcia wspomagające, a także zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i umiejętności dzieci:

 

1.                  Trening ortograficzny

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: kl.VI i kl.V. Wykorzystywane były na nich rozrywki umysłowe (krzyżowki, wesołe teksty - rymowanki) wyjaśniające i utrwalające pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Uczniowie utrwalali wiadomości i umiejętności pisowni wyrazów z: ż, rz, ó, u, ch, h. Poznali zasady pisowni tych wyrazów. Pracowali z tekstami utrwalającymi powyższe zasady, rozwiązywali rebusy, krzyżówki, uczyli się rymowanek oraz wierszyków. Praca obejmowała również pisanie dyktand i ich samodzielne sprawdzanie oraz poprawę błędów.

W wyniku zajęć uczniowie  usprawnili umiejętność poprawnego pisania wyrazów z -rz- i -ż-, -ó- i -u-, -h- i -ch-, używania ich w odpowiedniej formie w zdaniach, poprawniej piszą teksty ze słuchu, potrafią samodzielnie kontrolować pisane teksty.

 

2.                  Terapia pedagogiczna

Zajęcia prowadzone były indywidualnie. Objęto nimi pięciu uczniów. Podczas terapii  dzieci usprawniały percepcję wzrokowo - słuchową oraz zapamiętywanie poprzez zajęcia biblioterapeutyczne,  ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona, puzzle, memory, omawianie obrazków, wyszukiwanie różnic i szczegółów, a także pracę z programami multimedialnymi oraz bazą internetową. Nastąpiła  poprawa funkcjonowania uczniów w środowisku szkolnym, rzadziej zdarzają się sytuacje konfliktowe w szkole, ale również w domu. Uczniowie lepiej zapamiętują treści przekazywane na lekcjach, rzadziej zapominają o odrobieniu prac domowych.

 

3.                  Zajęcia logopedyczne

Zajęciami objęto 16 uczniów. Przeprowadzono diagnozę i zakwalifikowano dzieci do zajęć. Dla każdego ucznia opracowano indywidualny plan zajęć, według którego były one prowadzone. Uczniowie mają świadomość posiadanych wad wymowy, znają ćwiczenia, które wpłyną na eliminację tych wad. Rodzice znają tryb postępowania i ćwiczenia, jakie należy przeprowadzać z dziećmi w domu.

 

4.                  Kółko teatralne

Zajęcia odbywały się w klasie szkolnej. Pierwszym krokiem był wybór scenariusza przedstawienia na Dzień Nauczyciela. Uczniowie przygotowali spektakl Ananasy z naszej klasy  i scenkę kabaretową Chińska zupa, które zaprezentowano  podczas akademii z okazji Święta  Edukacji Narodowej. Pracowano również nad scenariuszem przedstawienia jasełkowego. Każdą rolę przydzielono dwóm uczniom tak, aby w razie nieobecności któregoś z nich  przedstawienie mogło się odbyć. Podczas akademii z okazji Święta Niepodległości przedstawiono montaż słowno-muzyczny Stąd nasz ród. Jasełka zaprezentowano aż pięć razy: w szkole podczas spotkania opłatkowego, w kościołach w Lubczynie, Chwałowicach, Jasińcu oraz na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Witnicy.

Zorganizowano również  wyjazdy  do Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp. na spektakle  pt. Przygody Koziołka Matołka oraz Pinokio.

Z przedstawieniem Agresja - twój wróg gościliśmy w naszej szkole teatr Horyzont.

Dzięki zajęciom uczniowie poprawili  umiejętność pięknej recytacji, znają  zasady  zachowania się  w teatrze,  podczas oficjalnych uroczystości szkolnych, przedstawień szkolnych i starają się ich przestrzegać. Czynnie uczestniczyli w życiu społeczności lokalnej poprzez przygotowanie i prezentowanie różnych form teatralnych.

5.                  Kółko dziennikarskie

 

Zajęcia odbywały się w klasie szkolnej oraz pracowni komputerowej. Pierwszym krokiem było zapoznanie uczniów z rodzajami prasy. Następnie przystąpiono do pracy koncepcyjnej nad stworzeniem szkolnej gazetki. Zebrano materiał, przeprowadzono wywiady z miejscową ludnością oraz z nauczycielami i uczniami. Uczniowie poznawali warsztat dziennikarski, redagowali gazetkę szkolną oraz uczyli się nowych form wypowiedzi. Prowadzone były prace związane z formatowaniem tekstu, składem gazetki. Opracowano i wydano dwa  numery  gazetki szkolnej.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie znają  prasę lokalną, usprawnili  umiejętność pisania krótkich tekstów na określony temat, umieją  pozyskiwać i przetwarzać  informacje na określony temat, poznali sposoby komputerowego składu gazetki.

 

6.                  Kółko fotograficzne

Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu oraz w pracowni komputerowej. Pierwszy krokiem było oswojenie uczniów z aparatem fotograficznym i kamerą cyfrową, przełamanie lęku przed wzięciem  ich  do ręki i obsługą. Wykonano próby ujęć tego samego zdarzenia
z różnych miejsc. Zdjęcia po przeniesieniu do komputera poddano prostej obróbce w programie  Microsoft Picture Office Manager.

Na kolejnych zajęciach uczniowie zapoznali się z programem Corel DRAW oraz PaintShop ProX Pl. Filmowali proste sytuacje kamerą cyfrową i przenosili film do komputera. Poznawali program komputerowy PINNACLE do obróbki filmów. 

W efekcie udziału w zajęciach uczniowie poznali podstawy obsługi aparatu cyfrowego i kamery cyfrowej z funkcją aparatu, potrafią  przenosić zdjęcia  do komputera, umieją poprawiać jakość zdjęć w różnych programach komputerowych, umieją  filmować  kamerą cyfrową i przenosić  film  do komputera, dokonują wyboru zdjęć do gazetki szkolnej.

 

7.                  Kółko plastyczne

Na zajęciach uczniowie zapoznali się z technikami malowania na szkle i materiale, z farbami do tego celu przeznaczonymi. Poznali sposoby wykończenia prac. Dzieci wykonały dekoracje na uroczystości szkolne: pasowanie na ucznia i przegląd piosenki. Przygotowały również  prezentację prac plastycznych.  Na zajęciach uczniowie malowali na tkaninie farbami do tego celu przeznaczonymi. Wykonali projekty strojów dla zespołu tanecznego, które zaprezentowali na pokazie. Zrobili kartki świąteczne w różnych technikach plastycznych, które zostały przekazane osobom i instytucjom współpracującym ze szkołą. W technice origami wykonali dekorację świąteczną szkoły.

Podczas warsztatów uczniowie poznali technikę kolografu. Wykonali prace na konkurs plastyczny  Fragment Gorzowa.

 

8.                  Zajęcia taneczne

Na zajęciach uczniowie uczyli się kroków jivea, samby i cha-chy. Uświadomiono im, że taniec nowoczesny to nie tylko hip-hop, ale trzeba znać także elementy baletu i tańców towarzyskich. Jako przygotowanie do tańca wprowadzono elementy baletu, rozciąganie, aerobic. W ramach zajęć dzieci przygotowały układy taneczne, które zaprezentowały na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na środowiskowym spotkaniu seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, które miało miejsce w Lubczynie.

Uczniowie uczestniczyli  w warsztatach, podczas których poznali podstawowe kroki hip - hopu oraz elementy baletu. Na bazie kroków i figur jivea opracowano układ taneczny, który zaprezentowano na szkolnym spotkaniu świątecznym.

Odbywały się ćwiczenia rytmiczno-taneczne, uwrażliwiające na pauzę w muzyce, na zmianę tempa.

9.                  Zajęcia zespołu muzycznego

 

Na zajęciach muzycznych uczniowie zapoznali się z budową instrumentów, na których później uczyli się grać w ramach projektu. Uczniowie grali na dzwonkach, metalofonach i instrumentach perkusyjnych. Wskazano na podobieństwa gry na dzwonkach i metalofonach oraz instrumentach klawiszowych. Najlepsi, którzy opanowali utwory pamięciowo, zaprezentowali się na uroczystościach  z okazji Dnia Edukacji Narodowej i  jasełkach w szkole oraz w kościołach w Lubczynie, Chwałowicach i Jasińcu.

Zespół z  dwiema kolędami zaprezentował się na I Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, którego został laureatem oraz na Przeglądzie Grup Kolędniczych w Witnicy.

Uczniowie umieją  grać  melodie na dzwonkach i metalofonach w układach 1,2,3.głosowych, wykorzystują  instrumenty  perkusyjne  do akompaniamentu, potrafią zaprezentować  efekty  pracy podczas publicznych występów.

 

10.              Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe realizowane były w trzech modułach:

a)      Nauka gry w piłkę nożną.

W ramach zajęć uczono i doskonalono umiejętność przyjmowania i uderzania piłki wewnętrzną częścią stopy oraz prowadzenia piłki, a także współdziałania w zespole. Nauczano uderzania i przyjęć piłki prostym podbiciem. Trenowano strzały do bramki.

Uczniowie posiedli umiejętność przyjmowania i uderzania piłki wewnętrzną częścią stopy oraz prowadzenia piłki, potrafią współdziałać w zespole.

Drużyna piłkarska zdobyła drugie miejsce w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w kategorii dziewcząt kl.V-VI.

b) Nauka pływania

Zajęcia prowadzone były na kompleksie sportowym Słowianka w Gorzowie Wlkp. Podczas zajęć doskonalono  oddychanie - wydechy do wody, uczono różnych technik pływania z wykorzystaniem pomocy - desek, rur, dmuchanych kół. W miarę czynionych postępów podejmowano próby samodzielnego poruszania się w wodzie.

Uczniowie znają  zasady  organizacji, higieny i bezpieczeństwa zajęć w wodzie,  oswoili się z wodą, przełamali  strach przed nią. Posiedli umiejętność oddychania - wydechu  do wody, utrzymują  się na wodzie w pozycji ciała na grzbiecie przy pomocy drugiej osoby lub deski.

c) Nauka jazdy na łyżwach

 Zajęcia prowadzone były na kompleksie sportowym Słowianka w Gorzowie Wlkp. Uczniowie uczyli się poruszania po lodzie, przyjmowali postawy łyżwiarskie. W miarę czynionych postępów podejmowano próby samodzielnego poruszania się po lodzie. Uczniowie uczyli się odepchnięcia, ślizgu, jazdy w przód, jazdy po prostej, po obrysie koła, slalomem między słupkami. Nauczano zatrzymywania się na lodzie półpługiem, pługiem.

Uczniowie znają  zasady  organizacji, higieny i bezpieczeństwa zajęć na lodzie,  przełamali  strach przed wejściem w łyżwach na lód, utrzymują  na lodzie odpowiednią postawę  łyżwiarskiej.

 

 

do góry 5